English

The list of circles for control line models flying

Ukreine
Address Description Photo Map
Juravlovskiy Gidropark circles
 
Kharkov city, Shevcenko street,  Juravlovskiy Gidropark. 
Three circles. The third circle for children.   Kharkov control line circles
Sport Complex "Chayka"

Kievstaya oblast, Kievo-Cvatoshinskiy region, nearby Petropavlovskaya Borshagovka village.
Four circles for F2A, F2B, F2C, F4B clases and grass circle for F2D class.   Kiev control line circles Chayka
Kiev control line circles ChaykaKiev control line circles Chayka